Parlament Europejski, zwany również Europarlamentem to organ ustawodawczy Unii Europejskiej wybierany bezpośrednio przez obywateli, którego podstawowym zadaniem jest reprezentowanie ich interesów. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Bruksela, większość obrad odbywa się w Strasburgu, zaś sekretariat generalny organu mieści się w Luksemburgu. Warto wiedzieć, że każdy obywatel może wezwać Parlament Europejski do zajęcia stanowiska w danej sprawie, jeżeli tylko problem wchodzi w zakres działalności Unii Europejskiej. Prawo do złożenia petycji przysługuje wszystkim obywatelom Wspólnoty, osobom legalnie przebywającym na terytorium Unii, przedsiębiorstwom oraz organizacjom.

 

Kompetencje Parlamentu Europejskiego

 

Do głównych kompetencji Parlamentu Europejskiego należy:

Prawodawstwo czyli uchwalanie wraz z Radą Unii Europejskiej przepisów prawa (w oparciu o wnioski Komisji Europejskiej), podejmowanie decyzji w sprawach umów międzynarodowych oraz badania rocznego planu Komisji Europejskiej, a także występowanie o przedłożenie wniosków ustawodawczych.

Kompetencje nadzorcze, a dokładniej sprawowanie nadzoru nad działaniami pozostałych instytucji europejskich, rozpatrywanie petycji od obywateli i powoływanie specjalnych komisji śledczych, kierowanie zapytań do Komisji i Rady, monitorowanie wyborów, wybieranie przewodniczącego Komisji oraz zatwierdzanie jej składu (możliwe jest również uchwalenie tzw. ,,wotum nieufności” zmuszającego do dymisji), a także omawianie wraz z Europejskim Bankiem Centralnym kwestii polityki pieniężnej.

Zakres kompetencji budżetowych Parlamentu obejmuje ustanawianie z Radą budżetu Unii Europejskiej, zatwierdzanie tzw. wieloletnich ram finansowych czyli długoterminowego budżetu oraz zatwierdzanie prawidłowego wykonania założeń finansowych.

 

Sposób działania Europarlamentu

 

Prace parlamentu przebiegają w dwóch etapach. Pierwszy to Komisje parlamentarne czyli przygotowanie aktów prawnych, analiza wniosków ustawodawczych, wprowadzanie poprawek bądź odrzucanie propozycji. Drugi etap – Sesje plenarne, podczas których wszyscy posłowie zbierają się w sali obrad i głosują w sprawie proponowanych przepisów.

Wiadomości ze świata – reakcja Parlamentu Europejskiego na wystąpienie polskiego premiera. Czy będą konsekwencje?